The Dobell-Moseley Library & Archive

SORRY DUE TO COVID-19 THE LIBRARY & ARCHIVE ARE TEMPORARILY CLOSED UNTIL APRIL 2021

If you are interested in or researching a local history topic, people or places in Torfaen, the museum’s local studies archive & library has thousands of photographs, slides, postcards, books, newspapers and ephemera documents for reference. 
The archive & library is open (by appointment) on Wednesdays and Thursdays by volunteers 10 am – 3 pm. Call or enquire 01495 752036

Or, for a small fee, your enquiry can be researched by the volunteers. So you don’t have to live locally to find out more!
(A small fee is levied to cover costs – but all Torfaen pupils and students have FREE access)

Os oes gennych ddiddordeb neu ymchwilio i bwnc hanes lleol, pobl neu leoedd yn Nhorfaen, mae gan archif a llyfrgell astudiaethau lleol yr amgueddfa filoedd o ffotograffau, sleidiau, cardiau post, llyfrau, papurau newydd a dogfennau ephemera i’w cyfeirio.

Mae’r archif a’r llyfrgell ar agor (trwy apwyntiad) ar ddydd Mercher a dydd Iau gan wirfoddolwyr 10 – 3 og. Ffoniwch neu holi 01495 752036

Neu, am ffi fechan, gall eich gwirfoddolwyr ymchwilio i’ch ymchwiliad. Felly does dim rhaid i chi fyw’n lleol i gael gwybod mwy!

(Mae ffi fechan yn cael ei godi i dalu costau – ond mae gan bob disgybl a myfyrwyr Torfaen fynediad AM DDIM)

 

 

 

 

Research Facility

Popular with people researching the area, the archives and library are maintained and managed by volunteers and are open by appointment only. The library volunteers can also assist you with research

In 2014 the museum’s library & archive volunteers won the Welsh section of the Marsh Award for Volunteering (left)

For own or volunteer research, any copies or information – small fees apply

Some image copies maybe available for sale. Restrictions apply.

Please telephone the museum for details or to book a research appointment

Cyfleuster ymchwil

Boblogaidd gyda phobl sy’n ymchwilio i’r ardal, archifau a llyfrgelloedd yn cael eu cynnal a’u rheoli gan wirfoddolwyr ac ar agor drwy apwyntiad yn unig. Gall y gwirfoddolwyr llyfrgell hefyd yn eich cynorthwyo gydag ymchwil

Yn 2014 y llyfrgell & archif wirfoddolwyr yr amgueddfa ennill adran Gymraeg Gwobr Marsh ar gyfer Gwirfoddoli (chwith)

Ar gyfer ymchwil eu hunain neu wirfoddolwr, unrhyw gopïau neu wybodaeth – ffioedd bach yn gymwys

Rhai copïau llun ar gael efallai ar werth. Cyfyngiadau yn berthnasol.

Ffoniwch yr amgueddfa am fanylion neu i fwcio apwyntiad