Save our valley’s heritage

Torfaen Museum Trust is a local charity that has been safeguarding and collecting Torfaen’s art, historical objects and cultural artefacts on behalf of the public, at its Torfaen Museum site since 1978.

By supporting Torfaen Museum Trust as a Member, you will save our local history for future generations. You can also buy Membership as a unique gift for a loved one, for your club, or on behalf of your business. So join us today and become an active part of your local history!

Diogelu treftadaeth ein Cwm

Mae Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen yn elusen leol sydd wedi bod yn diogelu a chasglu celf, gwrthrychau hanesyddol a diwylliannol Torfaen ar ran y cyhoedd, ar safle Amgueddfa Torfaen ers 1978.

Trwy fod yn aelod a chefnogi Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen, byddwch yn diogelu ein hanes lleol ar gyfer cenedlaethau i ddod. Fe allwch hefyd brynu Aelodaeth fel anrheg unigryw i anwylyd, neu i’ch clwb, neu ar ran eich busnes. Felly ymunwch â ni heddiw a chwarae rhan weithredol yn eich hanes lleol!

Membership fees for 2020-2021:
Sorry we are closed due to COVID-19 but you can still send a cheque to support us!
Amgueddfa Torfaen Museum, Park Buildings, Pontypool, Torfaen WALES NP4 6JH

It costs from as little as *48p per week to support us.
All memberships are valid until the next 31 March regardless of when purchased.
The Trust would appreciate membership purchases as close to 1 April 2020 as possible.
Individual: £25
Couple/Family: £30
Business/Institution/Club: £75
Please call into the museum, email us, visit our website or telephone us to join today until April 2021
01495 752036             TorfaenMuseum@outlook.com.com
Raise even more money by Gift Aiding your membership. This gives the Trust an extra 25p from the government for every £1 donated.
*48p is based on an annual Individual Membership of £25
Charity Number: 507419

Mae’n ddrwg gennym ein bod ar gau oherwydd COVID-19 ond gallwch anfon siec i’n cefnogi o hyd!
Amgueddfa Torfaen Museum, Adeiladau’r Parc, Pont-y-pŵl, Torfaen CYMRU NP4 6JH

Mae’n costio cyn lleied â *48c yr wythnos i’n cefnogi ni.
Mae ffioedd aelodaeth ar gyfer un flwyddyn
Unigol: £25
Pâr/Teulu: £30
Busnes/Sefydliad/Clwb: £75
Rhowch alwad i’r amgueddfa, anfonwch e-bost atom, neu rhowch glic ar ein gwefan i ymuno â ni heddiw o Ebrill 2021
01495 752036                  TorfaenMuseum@outlook.com
Beth am godi hyd yn oed mwy o arian o’ch ffi aelodaeth drwy Gymorth Rhodd hefyd. Mae hyn yn rhoi 25c ychwanegol gan y llywodraeth am bob £1 a gyfrannir
*Mae 48c yn seiliedig ar Aelodaeth Unigol flynyddol o £25
Rhif Elusen: 507419

Type

[/av_one_half]